Wat moet u als werkgever doen?

Als werkgever hebt u de zorgplicht om te voorkomen dat uw personeel het slachtoffer wordt van intimiderend of gewelddadig gedrag. U moet een beleid voeren dat gericht is op het beschermen van medewerkers tegen agressie en de nadelige gevolgen hiervan. Dit kunt u doen aan de hand van de Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) ziekenhuizen. De maatregelen die u neemt om de risico’s te beperken legt u vast in een plan van aanpak. Uw beleid op dit punt kunt u beoordelen aan de hand van onder andere de volgende vragen:

- wordt er voorlichting en eventueel training gegeven over agressie en geweld?
- zijn er protocollen voor werkzaamheden met agressie- en geweldsrisico’s?
- is er een gedragscode of intentieverklaring?
- is er een procedure voor melding en registratie van incidenten?
- zijn er, waar nodig, materiële, bouwkundige en organisatorische maatregelen
genomen (zoals alarmeringsmogelijkheden)?
- is er een regeling voor opvang, begeleiding en nazorg voor medewerkers die
geconfronteerd zijn met agressie of geweld en daardoor mogelijk een psychische
aandoening hebben opgelopen?
- is er een vertrouwenspersoon aangesteld?
- wordt er aangifte gedaan of cliëntinterventies uitgevoerd na een incident?

crossmenu