Risicoinventarisatie en – evaluatie (RI&E)

Uw beleid op dit punt kunt u beoordelen aan de hand van onder andere de volgende vragen:

– wordt er voorlichting en eventueel training gegeven over agressie en geweld?
– zijn er protocollen voor werkzaamheden met agressie- en geweldsrisico’s?
– is er een gedragscode of intentieverklaring?
– is er een procedure voor melding en registratie van incidenten?
– zijn er, waar nodig, materiële, bouwkundige en organisatorische maatregelen
genomen (zoals alarmeringsmogelijkheden)?
– is er een regeling voor opvang, begeleiding en nazorg voor medewerkers die
geconfronteerd zijn met agressie of geweld en daardoor mogelijk psychische
aandoening hebben opgelopen?
– is er een vertrouwenspersoon aangesteld?
– wordt er aangifte gedaan of cliëntinterventies uitgevoerd na een incident?

crossmenu